واژگان بوم شناسی


برابر فارسی واژه decay واژه تلاشی است.

روشنگری:
تباهی