برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهام

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابهام

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهام واژه (های) سربستگی است.

برابر انگلیسی:
Ambiguity