برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهام


برابر پارسی واژه ابهام

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهام واژه (های) سربستگی است.

برابر انگلیسی:
Ambiguity