برگردان (ترجمه) پارسی Ambiguity

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برگردان (ترجمه) پارسی واژه Ambiguity

برگردان پارسی واژه Ambiguity واژه سربستگی است.

برنامه نویس: سیاوش طراوتی