برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن


برابر پارسی واژه ابن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن واژه (های) پور است.

برابر انگلیسی:
Son