برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابن

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن واژه (های) پور است.

برابر انگلیسی:
Son