برگردان (ترجمه) پارسی Son

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برگردان (ترجمه) پارسی واژه Son

برگردان پارسی واژه Son واژه پور است.

برنامه نویس: سیاوش طراوتی