برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدی


برابر پارسی واژه ابدی

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدی واژه (های) همیشگی- جاوید است.

برابر انگلیسی:
Eternal