برگردان (ترجمه) پارسی Eternal

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برگردان (ترجمه) پارسی واژه Eternal

برگردان پارسی واژه Eternal واژه همیشگی- جاوید است.

برنامه نویس: سیاوش طراوتی