برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتذال


برابر پارسی واژه ابتذال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتذال واژه (های) بی ارجی- پرهیز- پیش پاافتادگی- خوارگرایی است.

برابر انگلیسی:
Vulgar