برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتذال

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابتذال

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتذال واژه (های) بی ارجی- پرهیز- پیش پاافتادگی- خوارگرایی است.

برابر انگلیسی:
Vulgar