برگردان (ترجمه) پارسی Vulgar

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برگردان (ترجمه) پارسی واژه Vulgar

برگردان پارسی واژه Vulgar واژه بی ارجی- پرهیز- پیش پاافتادگی- خوارگرایی است.

برنامه نویس: سیاوش طراوتی