برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی


برابر پارسی واژه ابتدایی

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی واژه (های) آغازین- ساده است.

برابر انگلیسی:
Primitive