برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی


برابر پارسی واژه ابتدایی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی واژه (های) آغازین- ساده است.

برابر انگلیسی:
Primitive