برگردان (ترجمه) پارسی Primitive

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برگردان (ترجمه) پارسی واژه Primitive

برگردان پارسی واژه Primitive واژه آغازین- ساده است.

برنامه نویس: سیاوش طراوتی