img_20161030_120309

فرستاده شده در ۹ آبان ۱۳۹۵

تاجگذاری نرسه پادشاه ساسانی و گرفتن حلقه قدرت از آناهیتا – نقش رستم تاج بخشی آناهیتا ایزدبانوی آبها به پادشاهان

تاجگذاری نرسه پادشاه ساسانی و گرفتن حلقه قدرت از آناهیتا – نقش رستم
تاج بخشی آناهیتا ایزدبانوی آبها به پادشاهان

Number of comments: 0

The comments are closed.

طراوت-بهار

هدف اين موسسه همان طور که در آگهي تاسيس و اساسنامه آن آمده است عبارت است از فعاليت در زمينه آموزش و پژوهش و ترويج و مشاوره زيست محيطي و همکاري با کليه ارگان هاي دولتي و دانشگاهي داخلي و موسسات پژوهشي و زيست محيطي بين المللي در زمينه اجراي طرح هاي مختلف زيست محيطي در جهت ارتقاي دانش زيست محيطي