نیم فاصله ها را...
پاک کن
تبدیل به فاصله کن
تبدیل به ## کن