برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اینترنت


برابر پارسی واژه اینترنت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اینترنت واژه (های) تارکده است.

نمونه:
با تارکده میتوان از تازه ترین رویدادهای جهان آگاهی یافت.

برابر انگلیسی:
Internet