برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیگلوت


برابر پارسی واژه اپیگلوت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیگلوت واژه (های) زبانِ کوچک است.