برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیگلوت

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپیگلوت

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیگلوت واژه (های) زبانِ کوچک است.