برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیکا


برابر پارسی واژه اپیکا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیکا واژه (های) درختِ لادن است.