برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلوییت


برابر پارسی واژه اپیپلوییت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلوییت واژه (های) آماسِ چادرپیه است.