برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلون

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپیپلون

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلون واژه (های) چادرپیه است.