برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلون


برابر پارسی واژه اپیپلون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیپلون واژه (های) چادرپیه است.