برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیون


برابر پارسی واژه اپیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیون واژه (های) جان دار- نارکوکه است.