برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلپسی

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپیلپسی

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلپسی واژه (های) پژولش- دیوگلوج است.