برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلپسی


برابر پارسی واژه اپیلپسی

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلپسی واژه (های) پژولش- دیوگلوج است.