برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلاسیون


برابر پارسی واژه اپیلاسیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیلاسیون واژه (های) موکِشی است.