برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیزود


برابر پارسی واژه اپیزود

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیزود واژه (های) داستانبُن- فرآمد است.