برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمیک

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپیدمیک

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمیک واژه (های) همه گیر است.