برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمیک


برابر پارسی واژه اپیدمیک

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمیک واژه (های) همه گیر است.