برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمی


برابر پارسی واژه اپیدمی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمی واژه (های) همه گیری است.