برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمی

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپیدمی

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدمی واژه (های) همه گیری است.