برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدرم


برابر پارسی واژه اپیدرم

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدرم واژه (های) پوشبافت است.