برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدرم

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپیدرم

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپیدرم واژه (های) پوشبافت است.