برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپی

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپی

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپی واژه (های) خوشه- سُنبله- سوک است.