برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپی


برابر پارسی واژه اپی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپی واژه (های) خوشه- سُنبله- سوک است.