برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوق


برابر پارسی واژه اپوق

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوق واژه (های) زیگر است.