برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوق

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپوق

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوق واژه (های) زیگر است.