برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوزیسیون


برابر پارسی واژه اپوزیسیون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوزیسیون واژه (های) پادگروه است.