برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوزیسیون

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپوزیسیون

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپوزیسیون واژه (های) پادگروه است.