برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپلکاره

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپلکاره

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپلکاره واژه (های) چارشانه است.