برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپلکاره


برابر پارسی واژه اپلکاره

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپلکاره واژه (های) چارشانه است.