برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرت


برابر پارسی واژه اپرت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرت واژه (های) شوخ شاد است.