برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراسیون

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپراسیون

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراسیون واژه (های) کار- نیش گری است.