برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراتور


برابر پارسی واژه اپراتور

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراتور واژه (های) کارور- گرداننده است.