برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراتور

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپراتور

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپراتور واژه (های) کارور- گرداننده است.