برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرا

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپرا

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرا واژه (های) ترانه نما است.

برابر انگلیسی:
Opera