برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرا


برابر پارسی واژه اپرا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپرا واژه (های) ترانه نما است.

برابر انگلیسی:
Opera