برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیک


برابر پارسی واژه اپتیک

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیک واژه (های) چَشمی است.