برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیک


برابر پارسی واژه اپتیک

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیک واژه (های) چَشمی است.