برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیمام

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپتیمام

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیمام واژه (های) بهینه است.