برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیمام


برابر پارسی واژه اپتیمام

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتیمام واژه (های) بهینه است.