برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیسم

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپتومیسم

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیسم واژه (های) خوشبینی است.