برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیسم


برابر پارسی واژه اپتومیسم

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیسم واژه (های) خوشبینی است.