برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیست


برابر پارسی واژه اپتومیست

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومیست واژه (های) خوشبین است.