برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومتری

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپتومتری

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومتری واژه (های) بینایی سنجی است.