برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومتری


برابر پارسی واژه اپتومتری

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپتومتری واژه (های) بینایی سنجی است.