برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپالین


برابر پارسی واژه اپالین

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپالین واژه (های) سینه کفتری است.