برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپالین

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپالین

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپالین واژه (های) سینه کفتری است.