برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپال

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اپال

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپال واژه (های) تنکست است.