برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپال


برابر پارسی واژه اپال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اپال واژه (های) تنکست است.