برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتصال


برابر پارسی واژه اتصال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتصال واژه (های) پیوستگی-پیوستن است.