برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتخاذ


برابر پارسی واژه اتخاذ

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتخاذ واژه (های) در گرفتن- فرا گرفتن است.