برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتخاذ

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه اتخاذ

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتخاذ واژه (های) در گرفتن- فرا گرفتن است.