برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتباع


برابر پارسی واژه اتباع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اتباع واژه (های) شهروندان است.