برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابکار


برابر پارسی واژه ابکار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابکار واژه (های) دوشیزگان است.