برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابکار


برابر پارسی واژه ابکار

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابکار واژه (های) دوشیزگان است.