برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابژکتیو

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابژکتیو

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابژکتیو واژه (های) آماج- درافکند- سردوربین است.