برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابژکتیو


برابر پارسی واژه ابژکتیو

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابژکتیو واژه (های) آماج- درافکند- سردوربین است.