برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابواب

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابواب

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابواب واژه (های) درها است.