برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابواب


برابر پارسی واژه ابواب

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابواب واژه (های) درها است.