برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهت

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابهت

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهت واژه (های) شکوه است.

برابر انگلیسی:
Splendor