برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهت


برابر پارسی واژه ابهت

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابهت واژه (های) شکوه است.

برابر انگلیسی:
Splendor