برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابنیه


برابر پارسی واژه ابنیه

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابنیه واژه (های) ساختمان ها- خانه ها است.

برابر انگلیسی:
Buildings