برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابنیه

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابنیه

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابنیه واژه (های) ساختمان ها- خانه ها است.

برابر انگلیسی:
Buildings