برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن سینا


برابر پارسی واژه ابن سینا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن سینا واژه (های) پور سینا است.

برابر انگلیسی:
Avicenna