برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن سینا

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابن سینا

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابن سینا واژه (های) پور سینا است.

برابر انگلیسی:
Avicenna