برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلیس

#مهسا_امینی

حقت رو پس میگیریم


برابر پارسی واژه ابلیس

Last updated: 28 Sep 2022

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلیس واژه (های) اهریمن- کخ ژنده است.

برابر انگلیسی:
Devil