برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلیس


برابر پارسی واژه ابلیس

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابلیس واژه (های) اهریمن- کخ ژنده است.

برابر انگلیسی:
Devil